Huashi Mosque

Address: 80 Huashi Dajie, Chongwen

Tel: 010-6712-0726

More Mosques-Masjids in Beijing
南苑清真寺
Mosque
Mosque
Mosque
Mosque
Beijing Niujie Mosque